Řízení projektu metodou přidělování balíků práce

Řízení projektu metodou přidělování balíků práce

V rámci výzvy č. 040 Podpora zaměstnanosti cílových skupin bylo 62 projektů doporučených k financování. Naše společnost Počítačová služba s.r.o. se podílela na přípravě 3 úspěšných projektů. Nyní nastávají pro úspěšné žadatele otázky k řízení projektu:

  • Jak projekty řídit, aby byly splněny cíle projektu?
  • Jaké kroky realizovat při řízení projektu, abychom dosáhli stanovených indikátorů s daným rozpočtem?
  • Řídit projekt po aktivitách nebo po etapách?

Na tyto a další otázky nám může dát odpověď jednoduché doporučení k úspěšnému řízení projektů: využívejte balíky práce a řiďte projekty pomocí balíků práce. Tak zní dobrá zkušenost – best practise – z naší společnosti. Jde o postup, který využíváme při řízení grantových projektů a RiP již několik let.

Řízení projektů dle balíků práce

Jak to funguje? Projektový manažer připraví na začátek každé etapy Balík práce pro Týmového manažera. Ten Balík práce převezme a je zodpovědný za jeho splnění. Balík práce obsahuje seznam „produktů“, které mají být Týmovým manažerem zrealizovány včetně popisu kvality, tolerancí (čas, náklady, rozsah, rizika), způsobu reportování, schvalovacích metod, řešení problémů a dalších. Výstupem každého Balíku práce je jeden či více „produktů“.

V průběhu realizace etapy může Manažer projektu pro úspěšné řízení projektu vyžadovat Kontrolu stavu balíku práce. Týmový manažer je povinen dle zadání Balíku práce reportovat Manažerovi projektu Zprávu o stavu balíku práce, na základě které Manažer projektu provádí kontrolu stavu Balíku práce. Tyto zprávy porovnává Manažer projektu s plánem etapy. Kontrola stavu balíku práce napomáhá Manažerovi projektu při průběžném řízení projektu v souladu s plánem.

V době, kdy Týmový manažer dokončí práci na Balíku práce, Manažer projektu přijímá dokončený Balík práce. Současně by měly být provedeny záznamy v registru kvality ve stavu dokončeno u všech produktů vytvořených daným Balíkem práce a každý vytvořený produkt by měl být schválen.

Jak aplikovat Balíky práce při řízení projektů OP Z? Balík práce může obsahovat popis produktu (výuka motivačního kurzu) včetně definované kvality (počtu úspěšných absolventů, hodnocení kurzu ze strany posluchačů), časů, formy a obsahu reportů atd.

Ukázka balíku práce s komentářemŘízení projektu metodou přidělování balíků práce2

Podobné příklady z praxe se dozvíte v našem rekvalifikačním kurzu Manažer projektu. Pokud však cítíte, že již znalosti máte, můžete si je ověřit pomocí zkoušky (63-007-R) dle NSK – hodnotící standard. Všechny termíny naleznete na našich firemních stránkách CENTRUM-VZDELAVANI.CZ.

Nezařazené

Archivy

Noví projektoví manažeři – perspektivní profese
Praktické Workshopy pro řízení projektů

Další podobné články